1. SOPIMUKSEN KOHDE

1.1. Tämän sopimuksen (jäljempänä Sopimus) kohteena ovat sopijapuolten väliset suhteet, joka syntyvät Asiakkaan tilaamien tuotteiden kuljettamisessa Kuljettajan toimesta.

1.2. Sopimus katsotaan solmitun sinä hetkenä, jolloin Kuljettaja hyväksyy Asiakkaan tekemän tilauksen.

2. SOPIJAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

2.1. Asiakkaalla on oikeus:

2.1.1. Määritellä kuljetuksen lähtöpiste ja määränpää.

2.2. Asiakkaalla on velvollisuus:

2.2.1. Antaa Kuljettajalle tilauksen lähtöpisteen ja määränpään osoite.

2.2.2. Antaa Kuljettajalle muut tärkeät tiedot, jotka koskevat tilattuja tuotteita ja sen tunnistamista (mm. tilattuihin tuotteisiin liittyvä tilausnumero).

2.2.3. Maksaa Kuljettajalle ajoissa kuljetuksesta vaadittu hinta.

2.3. Kuljettajalla on oikeus:

2.3.1. Tehdä Asiakkaalle ehdotuksia kuljetusten järjestämisen muuttamiseen.

2.3.2. Lähettää Asiakkaalle tilattujen tuotteiden kuljetukseen liittyen ennakkomaksulaskun, jonka maksaminen on edellytyksenä tilatun kuljetuksen toteuttamiselle.

2.3.3. Pyytää Asiakkaan tai Asiakkaan ilmoittaman tilauksen vastaanottajan henkilötodistusta riippuen tilauksen sisällöstä (mm. alkoholijuomat, tupakkatuotteet).

2.3.4. Käyttää kuljetusten järjestämiseen ja toteuttamiseen alihankkijoita.

2.4. Kuljettajalla on velvollisuus:

2.4.1. Järjestää tilattujen tuotteiden kuljetus asianmukaisesti, estäen tilattujen tuotteiden vahingoittumisen kuljetuksen aikana.

2.4.2. Varmistaa, että kuljetuksen osalta on laadittu kaikki laissa vaaditut asiakirjat.

2.4.3. Noudattaa Sopimuksen noudattamisen yhteydessä kaikkia laissa säädettyjä ehtoja.

2.4.4. Ottaa Sopimuksen noudattamista estävien seikkojen ilmetessä välittömästi yhteyttä Asiakkaaseen.

2.4.5. Keskeyttää kuljetukset, jos minkä tahansa ennakoimattomat olosuhteet (teiden routavauriot, vakava palovaara, valtioiden julistamat poikkeustilat jne.) estävät kuljetusten toteuttamisen ja kuljetusten keskeyttäminen estää mahdollisten vahinkojen syntymisen.

3. HINTA JA MAKSUSUORITUKSET

3.1. Kuljettaja kuljettaa Asiakkaan tilaamat tuotteen Kuljettajan toimesta Asiakkaalle lähetetyssä tarjouksessa ilmoitetuilla hinnoilla.

3.2. Asiakas maksaa kuljetuksista Kuljettajan laatiman laskun/laatimien laskujen perusteella. Laskut laaditaan ennakkolaskuina ja Asiakkaan on maksettava laskut ennen kuljetusta.

4. VASTUU

4.1. Kuljettaja on velvoitettu korvaamaan Asiakkaalle tai kolmansille henkilöille Kuljettajan aiheuttamat vahingot.

4.2. Asiakas vastaa tilaukseen liittyvien tietojen tarkkuudessa ja oikeellisuudesta.

4.3. Asiakkaan on varmistettava, että Kuljettajan olisi mahdollista luovuttaa tilatut tuotteet Asiakkaalle tai Asiakkaan nimeämälle vastaanottajalle. Tarvittaessa, jos Kuljettaja ei voi toimittaa tilausta Asiakkaalle, jätetään Asiakkaan ilmoittaman määränpään osoitteeseen tiedote, jossa ilmoitetaan Kuljettajan yrittäneen toimittaa tilauksen.

5. YLIVOIMAINEN ESTE

5.1. Sopimuksessa säädettyjen velvollisuuksien laiminlyömisen tai ei-asianmukaisen noudattamisen ei katsota olevan Sopimusrikkomuksen, jos sen syynä olivat ylivoimaiseen esteeseen liittyvät seikat. Ylivoimaisen esteen katsotaan olevan mm. tulvan, tulipalon tai muiden luontokatastrofien, massalevottomuuksien, valtioissa julistettujen poikkeustilojen tms.

5.2. Sopijapuoli, jonka sopimuksellisten velvollisuuksien hoitaminen on estynyt ylivoimaisen esteen johdosta, on velvoitettu ilmoittamaan siitä viipymättä toiselle sopijapuolelle.

5.3. Jos ylivoimaisen esteen aiheuttavat olosuhteet vallitsevat yli 90 (yhdeksänkymmenen) kalenteripäivän, katsotaan Sopimus päättyneen sen noudattamisen mahdottomuuteen viitaten.

5.4. Jos ylivoimaisen esteen aiheuttavat olosuhteet estävät Sopimuksesta johtuvien velvollisuuksien asianmukaisen noudattamisen, velvollisuuksien noudattamisen määräaikaa jatketaan sen ajanjakson verran, jonka velvollisuuksien noudattaminen oli ylivoimaisen esteen johdosta estynyt.

5.5. Ylivoimaisen esteen ilmeneminen ei vapauta sopijapuolta velvollisuudesta tehdä kaikki voitavansa vahingon syntymisen estämiseen tai toimenpiteiden toteuttamiseen, joiden avulla voidaan Sopimuksen rikkomisen aiheuttamia vahinkoja vähentää.

6. ASIAKKAAN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

6.1. Kuljettaja varmistaa Asiakkaan antamien henkilötietojen käsittelyn vain laissa säädettyjen vaatimusten puitteissa ja vain tilausten toteuttamisen edellyttämässä laajuudessa. Kuljettaja ei siirrä Asiakkaan henkilötietoja kolmansille henkilöille, paitsi siinä määrin, mikä on tarpeen tilattujen tuotteiden Asiakkaalle toimittamiseen.

6.2. Henkilötiedot ovat tietoja, jotka asiakas antaa tilauksen tekemisen yhteydessä: etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

7. LOPPUSÄÄDÖKSET

7.1. Sopimus katsotaan solmitun sinä hetkenä, jolloin Kuljettaja hyväksyy Asiakkaan tekemän tilauksen.

7.2. Kaikki Sopimuksen muutokset laaditaan kirjallisina.

7.3. Sopimuksen noudattamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelujen kautta. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, ratkaistaan erimielisyydet Kuljettajan toimipaikan mukaisessa oikeuslaitoksessa Viron lainsäädännön säätämässä järjestyksessä.